Webcams del port

Transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

CODI DE CONDUCTA

Per donar compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, publiquem a continuació els següents documents:

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa i de funcionament:

Organigrames:

Presentem l’organigrama del Consorci Port Mataró aprovat pel consell de govern i d’acord amb els estatuts de l’entitat.
Organigrama Port Mataró »

Format: jpg | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 01/01/2017

Acords de creació i funcionament:

Presentem els decret 236/1997 que estableixen la creació del Consorci Port Mataró i els estatuts que regulen el seu funcionament, i les posteriors modificacions de 2002 i 2005.
Estatuts 1997 »  |  Modificació Estatuts 2002 »  |  Modificació d’estatuts 2015 »
Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015

Cartes i catàlegs de serveis:

El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponent.
Serveis i tarifes Consorci Port Mataró »
Format: pdf | Actualització: anual | Darrera versió: 24 de desembre de 2018

Catàleg de procediments:

El consell de govern aprova el reglament d’explotació que regula tots els procediments del consorci.
Reglament d’explotació i policia del Port de Mataró »
Format: pdf | Actualitzció: Quan es modifiqui | Darrera versió: 30 d’octubre de 1998

Alts càrrecs i directius:

Relació alts càrrecs i directius:

El consorci Port de Mataró només disposa d’un alt càrrec. Mostrem a continuació la fitxa de perfil i trajectòria professional.
Gerent »

Format: pdf | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera versió: 24 de febrer de 2020

Incompatibilitats:

El càrrec de gerent no concorre en cap incompatibilitat.
Format, actualització i versió: No aplica.

Activitats, bens i interessos:

Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les activitats, bens i interessos dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.

Activitats, béns i interessos » 
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

Retribucions:

Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les retribucions dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
Retribucions »
Format: PDF | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 24 de febrer de 2020

Indemnitzacions:

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d’indemnitzacions.
Format, actualització i versió: No aplica.

Dietes:

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.
Format, actualització i versió: No aplica.

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs:

Presentem el Codi de bones pràctiques que ha de regir els alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
Codi de bones pràctiques »
Format: pdf | Actualització: Quan hi ha modificacions | Darrera versió: 19 de novembre de 2013.

Empleats públics:

Relació de llocs de treball del sector públic:

El consorci Port de Mataró disposa de cinc treballadors.
Annex de personal »

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera revisió: 2017

Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració:

El consorci Port de Mataró no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració.
Format, actualització i versió: No aplica.

Retribucions indemnitzacions i dietes:

Adjuntem el total de les retribucions dels empleats públics del consorci Port de Mataró.
Retribucions 2017 »

Format: pdf | Actualització: Anual, segons pressupostos | Darrera versió: 2017

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d’indemnitzacions.
Format, actualització i versió: No aplica.

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.

Format, actualització i versió: No aplica.

Convocatòries: accés i resolució:

Convocatòries personal laboral:

Resolució d’adjudicació per cobrir un lloc de treball de responsable atenció al públic »
Format: pdf | Actualització: Quan es produeixin ofertes | Darrera revisió: 1 de juliol de 2020

Resolució d’adjudicació per cobrir un lloc de treball de mariner/a »
Format: pdf | Actualització: Quan es produeixin ofertes | Darrera revisió: 1 de juliol de 2020

Resolució d’adjudicació per cobrir un lloc de treball de responsable jurídic/a »

Format: pdf | Actualització: Quan es produeixin ofertes | Darrera revisió: 1 de juliol de 2020

Convocatòries de col·lectius específics:

El consorci Port de Mataró no disposa de convocatòries per a col·lectius específics.
Format, actualització i versió: No aplica.

Formació per a promoció:

El consorci Port de Mataró no ha convocat formació per a promoció.
Format, actualització i versió: No aplica.

Representació sindical:

Nombre d’alliberats sindicals:

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d’alliberats sindicals.
Format, actualització i versió: No aplica.

Cost del alliberats sindicals:

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d’alliberats sindicals.
Format, actualització i versió: No aplica.

ECONOMIA I FINANCES

Pressupostos:

Pressupostos aprovats, executats i liquidats i comptes anuals:

Presentem els pressupostos aprovats, executats i liquidats d’acord amb la llei de pressupostos.

Pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018 »
Estat ingressos i despeses 2017 »
Estat financer 2017 »

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2017.

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització:

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització:

Presentem l’informe de l’auditoria externa als pressupostos del consorci Port Mataró.
Auditoria externa 2018 »
Format: pdf | Actualització: Anual | Darrera versió: 31 de desembre de 2018
Informe d’auditoria 2018 »

Format: pdf | Actualització: Anual | Darrera versió: 13 de juny de 2018

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya:

Inventari de bens i immobles:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Béns mobles de valor especial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Gestió del patrimoni:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Contractació patrimonial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Subvencions i ajuts:

Subvencions i ajuts previstos:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

Subvencions i ajuts atorgats:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

Control financer de les subvencions i els ajuts:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

CONTRACTACIÓ

Pot veure la contractació pública del consorci Port de Mataró al nostre perfil del contractant »

Convenis:

Registre de convenis de col·laboració:

Presentem els convenis de col·laboració signats pel consorci Port Mataró.
Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró per la col·laboració a la programació de reis 2020 »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 24 de febrer de 2020.

Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró per la col·laboració a la programació de les santes 2015 »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 07 de juliol de 2015.

Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró, per la primera edició dels premis Bluact »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: July 14, 2020.

Conveni marc de col·laboració entre el consorci Port Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 2020.

Altres convenis:

Presentem els convenis de col·laboració del consorci Port Mataró amb les entitats no lucratives pel foment de la nàutica i del patrimoni marítim i ambiental.
Veure conveni »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 24 de febrer de 2020.

TERRITORI

Plans territorials sectorials:

Plans territorials sectorials:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Informació cartogràfica:

Bases cartogràfiques, serveis webs geogràfics i visors i aplicacions:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Plans i programes generals i sectorials:

Plans i programes generals i sectorials:

Enllaç al Pla de ports de la Generalitat de Catalunya.
Pla de ports »
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

Auditories dels serveis públics:

Auditories dels serveis públics:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Informació estadística:

Estadística oficial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Altres estadístiques:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

PROCEDIMENTS JURÍDICS

Normativa:

Normativa sectorial:

Enllaç a la normativa portuària.
Normativa portuària »
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

Directives, instruccions i circulars:

Enllaç a d’altres normatives d’interés.
Altres normatives »
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

Normativa en tràmit:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Règim d’intervenció administrativa:

Actes amb incidència sobre el domini públic:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Revisió d’actes administratius:

Revisió d’actes administratius:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:

No n’hi ha cap.
Format, actualització i versió: No aplica.

Dictàmens:

Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:

No s’ha produït.
Format, actualització i versió: No aplica.