Webcams del port

Anunci sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació del personal al servei del Consorci per a l’any 2022

El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió celebrada en data 24 de maig de 2022, ha adoptat el següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’estabilització del personal al servei del Consorci per a l’any 2022, consistent en:

Subgrup

Cos i escala

Places

Sistema de selecció

B1

Responsable de Comptabilitat

1

Concurs oposició

SEGON.- Disposar la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat.

TERCER.- Convocar el lloc de treball afectat per l’oferta pública d’estabilització, mitjançant convocatòria pública que es regirà pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

QUART.- Autoritzar la gerent per a dur a terme els tràmits i signar els documents que siguin necessaris per donar compliment i executar aquest acord, especialment l’elaboració de les bases, aprovació de la convocatòria dels processos de selecció i l’execució de totes les accions necessàries fins a la resolució d’aquests.

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’acord amb l’article 75.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró