Webcams del port

Convocatòria de concurs per iniciar el procediment d’atorgament dels títols de concessions demanials i/o autoritzacions administratives per a l’adequació i explotació de locals a la zona comercial del port de Mataró

El Consorci Port de Mataró Generalitat convoca el concurs següent:

-1 Objecte: iniciar el procediment d’atorgament dels títols de concessions demanials i/o autoritzacions administratives per a l’adequació i explotació de locals a la zona comercial del port de Mataró.

-2 Documents d’interès per als concursants: el plec de bases del concurs estarà a disposició dels interessats a les oficines del Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org, durant el període de presentació de proposicions.

-3 Documentació a presentar: els concursants hauran de presentar la documentació que s’especifica en el plec de bases del concurs.

-4 Presentació de proposicions:

Lloc: a les oficines del Consorci Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961

Termini: fins les 13.00 hores del termini dos (2) mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. Si fos festiu, fins a les 13.00 hores del primer dia laborable següent.

També s’admetran les proposicions presentades per correu. En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i comunicar-la per escrit amb acusament de rebuda al Consorci Port Mataró, abans de l’hora i data límit de presentació de proposicions. També podrà anunciar-se per correu electrònic ( info@portmataro.com ).

La tramesa de l’anunci per correu electrònic només serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i s’ha identificat el remitent i el destinatari.

Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admissible la documentació si es rebuda amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini senyalat a l’anunci.

No obstant això, transcorreguts deu dies naturals des de la data indicada sense haver-se rebut la documentació, no serà admesa en cap cas.

-5 Despeses de publicació: les despeses de publicació d’aquest anunci al DOGC seran a càrrec dels concessionaris/titulars de l’autorització.

Mataró, 25 de gener de 2021

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró