Webcams del port

Anunci d’informació pública sobre projectes d’obres del Consorci Port de Mataró.

El Consorci Port de Mataró ha promogut els projectes d’obres Remodelació de la Zona Comercial del port de Mataró; Noves oficines administratives del Consorci port de Mataró; Adaptació del dic de recer al canvi climàtic.

De conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, s’obre un període d’exposició pública als efectes de consulta i formulació d’al·legacions dels projectes citats, els quals resten a disposició del públic durant el termini de vint dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en hores d’oficina, a les dependències següents:

Consorci Port de Mataró, Passeig Callao s/n 08301 Mataró.
També es podrà consultar el projecte a la web del Consorci Port de Mataró a l’adreça següent:

www.portmataro.com

Dins d’aquest termini, les persones físiques i jurídiques poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró