Webcams del port

Anunci d’informació pública sobre sol·licituds d’autoritzacions d’ocupació i ús de domini públic al Port de Mataró.

De conformitat amb l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Port de Mataró en sessió ordinària de data 16 de juny de 2022, mitjançant el qual s’acorda l’inici dels tràmits per a l’atorgament a instància de part d’autoritzacions per a l’ocupació i ús del domini públic, prèvia obertura d’un període d’informació pública de 20 dies naturals per tal de salvaguardar el principi de transparència i lliure concurrència, es fa públic que s’han sol·licitat les següents autoritzacions:

a) La mercantil Jetski Maresme S.L., ha sol·licitat autorització per a l’ocupació de l’espai de domini públic d’amarrament al moll T, de 30x4m per a la varada de fins a 20 motos d’aigua destinades a l’activitat de turisme nàutic, així com un espai de superfície de terra de 80 m2 (20mx4m), destinada a donar servei de recepció i atenció dels usuaris d’aquestes activitats, durant un període màxim de 4 anys.

b) La mercantil Gr Nautica S.L. ha sol·licitat autorització per a l’ocupació d’un espai de domini públic a la zona de varador nord del Port de Mataró, destinada al dipòsit d’embarcacions per a l’entrega definitiva a les adquirents.

En el termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, es podrà consultar l’expedient administratiu a les oficines del Port de Mataró, Passeig de Callao s/n 08301 Mataró.

Durant aquest termini es podran presentar les al·legacions que es considerin a través del model de petició genèrica que consta publicat al web https://portmataro.org/.

 

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró