Webcams del port

Concurs per a l’adequació i explotació de les instal·lacions de les antigues oficines administratives del port de Mataró

El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, prèvia aprovació dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, ha acordat convocar concurs per a l’atorgament d’una concessió demanial per a l’adequació i explotació de les instal·lacions de les antigues oficines del Consorci Port de Mataró amb codi d’expedient CPM2022CD001:

 • Objecte: iniciar el procediment de concurs obert per a l’atorgament de concessió demanial per a l’adequació iexplotació de les instal·lacions de les antigues oficines del Consorci Port de Mataró, el seu jardí i opcionalment espais annexes; ), amb l’aportació, execució i instal·lació per part de la concessionària, de les actuacions i dels elements necessaris per a la seva explotació mitjançant l’exercici d’una activitat econòmica.
 • Documents d’interès per als concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el modelnormalitzat de sol·licitud de participació, estaran a disposició de les persones interessades a les oficines del Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org , durant el període de presentació de sol·licituds.
 • Documentació a presentar: Les persones interessades hauran de presentar obligatòriament dins del terminiindicat en l’anunci de convocatòria, una sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el model normalitzat que per a aquest procediment es posa a disposició de totes les persones interessades a les oficines del Consorci Port de Mataró o al web http://www.portmataro.com, juntament amb tota la documentació que s’especifica en el plec de bases del concurs:
 1. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de contractar
 2. Documentació tècnica
  • Proposta d’explotació
  • Memòria tècnica
  • Mesures de sostenibilitatC) Proposta econòmica:

c.1.) Proposta econòmica ajustada al model normalitzat que consta a l’annex 6 dels Plecs. c.2.) Estudi econòmic-financer.

 1. Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de capacitat i de solvència econòmica i financera,de conformitat amb el model que consta a l’annex 5 del Plec.
 2. Justificant de constitució prèvia d’una garantia provisional corresponent al 2% del pressupost total de lesobres o instal·lacions a realitzar, o bé de les actuacions necessàries de millora, adequació i manteniment.
 • Presentació de proposicions: les sol·licituds s’hauran de presentar directament a les oficines del Consorci Portde Mataró (Passeig de Callao s/n 08301 Mataró) en sobre tancat en paper i en un pendrive al seu interior, on caldrà incloure-hi un índex de la documentació aportada.

No s’admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, sense incloure la documentació requerida com a obligatòria, sense signatura, així com les presentades fora del termini de presentació fixat en aquest anunci.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del dia 29 de juliol de 2022.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró