Webcams del Puerto

Anuncio sobre aprobación de la oferta pública de empleo para la estabilización de la ocupación del personal al servicio del Consorci para el año 2022

El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió celebrada en data 24 de maig de 2022, ha adoptat el següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’estabilització del personal al servei del Consorci per a l’any 2022, consistent en:

Subgrup

Cos i escala

Places

Sistema de selecció

B1

Responsable de Comptabilitat

1

Concurs oposició

SEGON.- Disposar la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat.

TERCER.- Convocar el lloc de treball afectat per l’oferta pública d’estabilització, mitjançant convocatòria pública que es regirà pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

QUART.- Autoritzar la gerent per a dur a terme els tràmits i signar els documents que siguin necessaris per donar compliment i executar aquest acord, especialment l’elaboració de les bases, aprovació de la convocatòria dels processos de selecció i l’execució de totes les accions necessàries fins a la resolució d’aquests.

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’acord amb l’article 75.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent.

Suscríbete a La Bocana, el boletín trimestral del Puerto de Mataró y no te pierdas ninguna novedad