Webcams del port

Informació publica del plec per al proper concurs per autoritzacions d’amarradors i opcionalment pallols i aparcaments

L’objecte d’aquestes condicions és la regulació del procediment a seguir per l’atorgament de autoritzacions administratives per l’ús d’amarradors d’embarcacions, i opcionalment de pallols i aparcaments, al Port de Mataró. A tal efecte, es recullen els criteris i procediments objectius a que s’atén per a la sol·licitud, l’assignació i la resolució d’incidències, sota els principis de concurrència, transparència, igualtat i no discriminació; així com el règim econòmic aplicable segons el tipus de títol que s’atorgui.

Les autoritzacions es regeixen per la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (en endavant LPC) i la resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d’aplicació en l’àmbit de Ports de la Generalitat de Catalunya i del port de Mataró. Supletòriament, seran d’aplicació la resta de normes de Dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret privat.

Concretament, les autoritzacions estan regulades als articles 49 i 50 LPC i constitueixen un títol administratiu que permet la ocupació del domini públic portuari que no requereix obres ni instal·lacions, però en la qual concorren circumstàncies especials d’intensitat, perillositat o rendibilitat, la durada de la qual no excedeixi els quatre anys.

Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 26 d’abril al correu info@portmataro.com

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró