Webcams del port

Informació pública del projecte d’obres millora del passeig del dic d’abric i de ribera

El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, ha aprovat la despesa derivada de l’execució del projecte d’obres de millora del passeig del dic d’abric i de ribera, sobre el qual es dona publicitat de conformitat amb el previst a l’apartat j) de l’article 4 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública:

Objecte: Les millores del passeig previstes són:

– La creació d’un gran mirador sobre el mar situat sobre la zona final de l’espatller que permeti unes vistes a ponent sobre la Mediterrània.

– La comunicació del passeig superior i del nou mirador amb el vial inferior situat a cota de molls aprofitant per fer-ho el nou espatller del martell de la bocana. Aquesta comunicació permet crear un circuit dins del port, .habilitada per a persones amb mobilitat reduïda amb una rampa.

– La millora de la superfície del passeig superior del dic d’abric que després de 30 anys de servei necessita actuacions de millora del paviment i de les juntes estructurals.

– Implantació d’un nou passamà situat a 110 cm de la rasant i desplaçat cap a l’interior de la barana de la zona comercial i canaleta de recollida d’aigua

De conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, s’obre un període d’exposició pública als efectes de consulta i formulació d’al·legacions del projecte citat, el qual resta a disposició del públic durant el termini de vint dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en hores d’oficina, Consorci Port de Mataró, Passeig Callao s/n 08301 Mataró. També es podrà consultar el projecte a la web del Consorci Port de Mataró a l’adreça següent: www.portmataro.com

Dins d’aquest termini, les persones físiques i jurídiques poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró