Webcams del port

Informació pública sobre modificació substancial de concessions demanials

D’acord amb el que disposa l’article 56.2 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, es fa públic que s’han sol·licitat les següents modificacions de les concessions administratives per la ocupació i explotació de locals a la zona comercial del Port de Mataró:

a) La mercantil “Pirata-Res S.L.”, titular de la concessió demanial sobre el local núm. 3 i pèrgoles 1 a 4, sol·licita la modificació de la concessió, ampliant la superfície objecte de concessió, mitjançant l’ocupació de 2 pèrgoles més (la 5 i la 6).

b) El Sr. EGF, titular de la concessió demanial sobre els locals 7A, 8A, 9A (LC0B37E1 i LCB38E1P), ha sol·licitat la modificació de la concessió, ampliant la superfície objecte de concessió, mitjançant l’ocupació de 75 m2 de terrassa.

En el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, es podrà consultar l’expedient administratiu a les oficines del Port de Mataró, Passeig de Callao s/n 08301 Mataró. Durant aquest termini es podran presentar les al·legacions que es considerin a través del model de petició genèrica que consta publicat al web https://portmataro.org/


Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró