Webcams del port

Mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del dia 30 d’octubre de 2020 ha estat publicada la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Detallem les principals mesures que creiem del seu interès, que seran d’aplicació durant 15 dies, susceptibles de ser prorrogables:

I.- MOVILITAT TERRITORIAL

• Tancament perimetral: Restringida l’entrada i sortida de persones a Catalunya, excepte desplaçaments justificats (a centres mèdics, al centre de treball, per tenir cura de persones grans, a centres docents, etc).

• Tancament municipal els caps de setmana: Restringida l’entrada i sortida del municipi, des de divendres a les 6:00h fins els dilluns a les 6:00h, excepte desplaçaments justificats (a centres mèdics, al centre de treball, per tenir cura de persones grans, a centres docents, etc). S’exceptuen també les activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

II.- RESTRICCIONS HORÀRIES.

• Confinament nocturn de 22:00h a 6:00h: no es pot circular pel carrer

• Horari d’obertura al públic de les activitats permeses: de 6:00h a 21:00h.

• Horari d’obertura de restauració a domicili: de 6:00h a 23:00h.

III.- ÀMBIT SOCIAL.

S’han de limitar al màxim els desplaçaments fora del domicili.

A més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” (persones que conviuen sota el mateix sostre) o la “bombolla ampliada” (grup petit de persones amb les que et relacionis sovint, per finalitats laborals, escolars, familiars, etc).

Es prohibeixen les reunions/trobades familiars i de caràcter social de més de 6 persones, tant en àmbit públic com privat, excepte si pertanyen a la bombolla de convivència.

Es prohibeix el consum d’aliments i begudes a l’àmbit públic, excepte a les sortides escolars.

➢ Exclusions a aquesta limitació de 6 persones:

Quan s’estigui desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, i els mitjans de transport públic.

Les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

IV.- ÀMBIT LABORAL.

Les empreses han d’implementar el teletreball, excepte que sigui impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

Totes les empreses han de complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i a més:

a) Adoptar mesures per garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants, per a la neteja de mans.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n’és obligatori l’ús.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de clients.

V.- ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I HOSTELERIA.

Tancats al públic tots els locals de restauració.

Es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.

Resten exclosos d’aquesta suspensió:

 • Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.
 • Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
 • Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

VI.- ACTIVITATS CULTURALS, ESPECTACLES, RECREATIVES I ESPORTIVES.

 • Aplaçament de totes les competicions esportives, excepte les d’àmbit estatal, internacional i professional, que s’han de realitzar sense públic.
 • Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius (gimnasos), a excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • Es permeten les activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Tancament de teatres, cinemes, auditoris i activitats culturals a l’aire lliure.
 • Biblioteques obertes només per préstec de llibres.
 • Limitació d’aforament al 33% a museus, exposicions i galeries.
 • Tancament de casinos i sales de bingo.
 • Parcs infantils, jardins i àrees de joc oberts fins les 20:00h.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors

VII.- ACTIVITATS DOCENTS.

• Escoles obertes, excepte activitats extraescolars.

• Es suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzin fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves AMPAS, o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en que s’agrupin els participants siguin coincidents amb les grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.

• Instituts i cicles formatius oberts amb reducció de la presencialitat.

• Universitats: docència virtual, excepte pràctiques i avaluacions.

VIII.- COMERÇ MINORISTA I SERVEIS.

Tancament de centres comercials, excepte que venguin productes de primera necessitat.

Per obrir comerços minoristes de menys de 800 m2, s’haurà de reduir l’aforament al 30%.

Per obrir comerços minoristes de més de 800m2, s’acotaran els metres quadrats i limitar aforament al 30%.

Tancats els serveis de bellesa, excepte perruqueries.

Els establiments amb productes de primera necessitat poden obrir tinguin la superfície que tinguin (d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria).

IX.- TRANSPORT PÚBLIC.

S’ha de mantenir la oferta al 100%. Prohibit menjar o fer activitats que impliquin treure’s la mascareta.

X.- ACTES RELIGIOSOS.

Limitació d’aforament al 30% a casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

Restem a la vostra disposició per qualsevol comentari, preferentment via e-mail.


Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró