Webcams del port

Política de privacitat

Juliol 2020

CONSORCI PORT DE MATARÓ es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CONSORCI PORT DE MATARÓ implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CONSORCI PORT DE MATARÓ no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractamentCONSORCI PORT DE MATARÓ NIF: Q5856419F Passeig del Callao s/n  08301  Mataró Email: info@portmataro.com
Finalitat del tractamentGestionar el Port de Mataró.
LegitimacióLa legitimació estarà basada en l’execució del contracte de serveis, de forma general.
DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la relació se serveis i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats es poden dirigir a l’APDCAT per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CONSORCI PORT DE MATARÓ

NIF: Q5856419F

Adreça: Passeig del Callao s/n  08301  Mataró

Tel.: 93 755 09 61

Email: info@portmataro.com

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@portmataro.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 1. Tractem les dades personals per a prestar el servei contractat. Aquest tractament és necessari per a mantenir la relació contractual amb els nostres usuaris i clients, realitzant les gestions imprescindibles per a executar els serveis que presta el Consorci Port de Mataró com són el lloguer d’amarraments, l’ocupació del domini públic, la intervenció portuària , el manteniment del port, l’accés a l’aparcament del port, l’ús de remolc, l’ús de rampa, l’ús de la Sala d’Actes, l’ús del wifi, emissions de Certificats i qualsevol altre activitat que comporti la gestió del Port de Mataró.
 2. Compliment d’obligacions legals relacionades amb la gestió del port (Autoritzacions, concessions, duanes, tributs i seguretat).
 3. Atendre les sol·licituds o consultes que vostè ens realitzi.
 4. Realitzar estudis estadístics en relació amb la gestió del port, per a ajudar a millorar el servei o dissenyar nous serveis.
 5. Si ens dóna el seu consentiment, també podrem tractar les seves dades per a enviar-li informació comercial relacionada amb els serveis i activitats del Port de Mataró.
 6. En accedir a les instal·lacions del port la seva imatge pot ser registrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 7. Si s’inscriu en la nostra borsa de treball, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar les convocatòries de selecció de personal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les causes de  legitimació per tractar les dades per a les finalitats establertes a l’apartat anterior són les següents:

 1. Prestar el servei contractat – Legitimació: execució del contracte de serveis.
 2. Compliment d’obligacions legals relacionades amb la gestió del port– Legitimació: compliment d’obligacions legals aplicables al Consorci Port de Mataró.
 3. Atendre les sol·licituds o consultes – Legitimació: execució del contracte de serveis o  el consentiment en el cas de consultes efectuades per interessats que no siguin usuaris dels nostres servei.
 4. Realitzar estudis estadístics – Legitimació: interès legítim del Consorci Port de Mataró per poder millorar el nostres serveis.
 5. Enviar-li informació comercial – Legitimació: consentiment de l’interessat.
 6. Control de seguretat  (Videovigilància)  – Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic.
 7. Selecció de personal – Legitimació: consentiment de l’interessat, obligació legal i missió d’interès públic.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Per aquest motiu, comuniquem dades personals a Administracions amb competència en les activitats que realitza el Port, com poden ser Hisenda, la Guàrdia Civil i altres Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

   Quines dades tractem?

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.).  Informació sobre la seva embarcació i  matrícula del seu vehicle. Recollim aquestes dades quan els usuaris signen el contracte de serveis o els utilitzen.
 • Dades de consum i dades de connexions a subministraments d’aigua, llum, wi-fi.
 • Dades bancàries per a la facturació dels serveis.
 • Altres dades que ens pugui facilitar quan es posa en contacte amb nosaltres per diferents motius, com podria ser fer-nos una consulta, amb motiu d’una reclamació, per comunicar-nos una emergència, per consultar un dubte, etc.).

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas de la borsa de treball, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de les nostres activitats.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins comercials en qualsevol moment, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas de la borsa de treball  les dades es conservaran mentre no ens demani que les suprimim.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Utilitzem cookies?

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.