Webcams del port

Recomanacions sobre l’aplicació als ports competència de la Generalitat de Catalunya de les mesures adoptades per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports que no tenen la qualificació legal d’interès general d’acord amb l’article 140 de l’Estatut d’Autonomia. Aquesta competència inclou en tot cas el seu règim jurídic, la seva planificació i la seva gestió, exercides mitjançant l’Administració Portuària constituïda pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat.

En data 14 de març de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 (BOE núm. 67, de 14.03.20). Aquest Reial Decret ha entrat en vigor en el moment de la seva publicació i imposa durant la seva vigència, de 15 dies naturals prorrogables, importants mesures per fer front a la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19.


Amb anterioritat, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ja havia adoptat diverses mesures mitjançant la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8082A, de 11.03.2020), i la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.03.2020).


En virtut de les competències de la Generalitat en matèria portuària, concretament les corresponents a l’ordenació i a la gestió dels serveis portuaris, vist el que preveu l’article 6 del RD 463/2020, i sense perjudici de les mesures que siguin adoptades per les Autoritats i òrgans competents, s’emeten les següents recomanacions a tots els gestors i usuaris portuaris.

1. Limitació de la llibertat de circulació de les persones


Les persones únicament podran accedir i circular als ports competència de la Generalitat per les raons exposades en l’article 7 del RD 463/2020, com ara l’assistència al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial i el retorn al lloc de residència habitual, causes de força major o situació de necessitat.
En cas de força major o situació de necessitat la direcció del port, dàrsena o instal·lació marítima ho comunicarà al patró de l’embarcació per a que es faci càrrec de les actuacions que siguin imprescindibles per resoldre la situació de risc per a la seguretat de les persones, el medi ambient i els bens.
En tot cas cal respectar les recomanacions i obligacions sanitàries.


2. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat

a) Les activitats econòmiques i de circulació que no estiguin suspeses per les mesures adoptades en el RD 463/2020, així com les no afectades per les Resolucions SLT/704/2020 i la SLT/720/2020, es podran dur a terme dins l’àmbit portuari.
En particular es consideren admeses, atenent el seu caràcter essencial, les següents activitats i serveis:

  • La direcció de ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes juntament amb el seus serveis
  • mínims.
  • Els serveis portuaris indispensables associats a activitats no suspeses.
  • Permetre els moviments itinerants entre el seu domicili i el seu centre de treball en el port
  • del personal corresponent a les activitats no suspeses.
  • Les activitats imprescindibles per a garantir la seguretat tècnica ens les operacions
  • portuàries.
  • Les activitats relatives a la pesca professional.
  • Les activitats relatives al tràfic de mercaderies en els ports i dàrsenes comercials.

b) Se suspèn l’apertura al públic de tots els locals i establiments minoristes en els ports llevat els excepcionats expressament en el RD 463/2020.

c) També se suspèn l’apertura al públic dels equipaments i de les activitats relacionades en l’Annex del RD 463/2020 que, en el cas dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de la Generalitat són, sense caràcter limitatiu, els següents:

Els equipaments i instal·lacions esportives (locals o recintes tancats, pistes de tennis i assimilables, piscines, pistes d’esquaix i assimilables, gimnasos, etc.), les regates i exhibicions nàutiques, fires, parcs recreatius infantils, revetlles, desfilades i festes populars, bars de copes amb o sense actuacions musicals en directe, cafeteries, bars, gelateries, croissanteries i assimilables, restaurants, autoserveis de restauració i assimilables, salons de banquets, i terrasses, els espectacles públics, els d’esbarjo i diversió, les sales de festes, les sales de conferències, d’exposició i multi ús, discoteques i sales de ball, casinos, salons de joc, salons recreatius.

d) Se suspèn l’activitat formativa nàutica i esportiva presencial

e) Els responsables de la direcció dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes han de mantenir les prestacions del servei portuari mínimes de manera compatible amb les restriccions establertes i atenent a la seva necessitat essencial.

f) Les embarcacions transeünts tenen restringida la seva entrada a port excepte en situació d’emergència o urgent necessitat del vaixell o tripulació, cas en el qual s’ha d’autoritzar l’entrada a port. En aquest cas resta restringida la mobilitat de la seva tripulació o ocupants fora de l’embarcació, la qual resta subjecta a les mateixes restriccions que la resta de lapoblació, entenent l’embarcació amarrada a port com a punt d’estada, excepte en el cas que optin per una altra destinació d’estada una sola vegada durant el període que duri la restricció de mobilitat de les persones.

g) Les persones que pernocten en embarcacions amarrades a port resten subjectes a les mateixes restriccions de mobilitat i altres limitacions que la resta de la població, sense que puguin sortir a navegar si no és per marxar del port durant tot el període que duri la restricció de mobilitat de les persones. Aquestes persones han de comunicar immediatament la seva situació a la direcció del port o dàrsena perquè valorin si ho consideren compatible amb les condicions d’habitabilitat temporal de l’embarcació en aquell àmbit.

h) El xàrter nàutic resta subjecte a les mateixes restriccions que les corresponents a la resta d’embarcacions i vaixells en els ports de la Generalitat.

i) Les obres portuàries en curs, especialment les que tenen caràcter d’emergència o d’urgència poden continuar executant-se, amb aplicació estricta de les mesures higièniques i sanitàries establertes.

3. Mesures per a garantir el proveïment alimentari

Les llotges de peix es mantenen en funcionament per tal de garantir l’abastiment d’aliments, de conformitat i amb subjecció a les indicacions de la Direcció general de Pesca i Afers Marítims i la resta d’autoritats competents en la matèria.
D’acord amb el previst del RD 463/2020, es manté el funcionament dels serveis dels centres de producció permetent la distribució d’aliments dins la zona de servei portuària des de l’origen fins als establiments comercial de venda al consumidor, inclosos els magatzems, centres logístics i mercats en destinació. Quan sigui necessari s’establiran corredors sanitaris per a permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destí o procedents d’establiments en els que es produeixin aliments, incloses les llotges.

4. Mesures en matèria de transport marítim

En els termes descrits en la Ordre PCM/216/2020, de 12 de març (BOE núm. 64, de 12.03.2020), no resta permesa l’entrada als ports dels vaixells de passatge procedents d’Itàlia i dels creuers procedents de qualsevol origen amb destí a Catalunya.
D’acord amb la mateixa Ordre, aquesta mesura no resulta d’aplicació als vaixells de transport de càrrega exclusivament ni als vaixells que realitzin navegacions amb finalitats humanitàries, mèdiques o d’emergència, entre altres.
Segon el RD 463/2020 s’establiran les condicions necessàries per a facilitar el transport de mercaderies amb l’objectiu de garantir el proveïment general, atenent de forma prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró