Webcams del port

SOL•LICITUD D’AMARRAMENT I OPCIONALMENT PALLOL I APARCAMENTS

Dades personals

Dades embarcació

Oferta

Per a seleccionar vàries opcions, si us plau, premi la tecla Ctrl mentre fa la selecció

Participació a regates 2018-2020

Termini sol•licitat i modalitat de pagament
Selected Value: 0

Documentació adjunta

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.

Validació

Normativa portuària: La petició, la utilització o l’acceptació del servei per part de l’usuari implica la seva conformitat ambla legislació portuària vigent i amb les quanties de les taxes aplicables, regulades a la Llei 10/2019, del 23 de desembre, deports i de transport en aigües marítimes i continentals. La legislació portuària vigent estarà a disposició de l’usuari, per a la seva consulta i informació, a les oficines de Consorci Port Mataró i a la pàgina web ports.gencat.cat. Tot desistiment o renúncia al servei atorgat requereix la comunicació al Consorci als efectes econòmics corresponents.
Informació sobre Protecció de Dades Personals
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part del Consori, com a responsable d’aquestes:
Identitat:  Consorci Port de Mataró                            Adreça postal:             Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró
Telèfon:+34 93 755 09 61                                          Adreça electrònica:      info@portmataro.com
La finalitat del tractament és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela. La base legal per al tractament de les vostres dades és en execució d’un contracte d’acord amb l’article 18 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, deports i de transport en aigües marítimes i continentals-
Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l’adreça electrònica info@portmataro.com
En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.apdcat.cat

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró