Webcams del port

Transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Índex de continguts

CODI DE CONDUCTA

Per donar compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, publiquem a continuació els següents documents:

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa i de funcionament:

Organigrames:

Presentem l’organigrama del Consorci Port Mataró aprovat pel consell de govern i d’acord amb els estatuts de l’entitat.
Organigrama Port Mataró »

Format: jpg | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 01/01/2023

Acords de creació i funcionament:

Presentem els decret 236/1997 que estableixen la creació del Consorci Port Mataró i els estatuts que regulen el seu funcionament, i les posteriors modificacions de 2002 i 2005.
Estatuts 1997 »  |  Modificació Estatuts 2002 »  |  Modificació d’estatuts 2015 »
Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015

Cartes i catàlegs de serveis:

El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponent.

Serveis i tarifes Consorci Port Mataró »

Format: pdf | Actualització: anual | Versió: 11 d’abril de 2023

Serveis i tarifes Consorci Port Mataró »
Format: pdf | Actualització: anual | Versió: 24 de desembre de 2018

Catàleg de procediments:

El consell de govern aprova el reglament d’explotació que regula tots els procediments del consorci.
Reglament d’explotació i policia del Port de Mataró »
Format: pdf | Actualitzció: Quan es modifiqui | Darrera versió: 30 d’octubre de 1998

Alts càrrecs i directius:

Relació alts càrrecs i directius:

El consorci Port de Mataró només disposa d’un alt càrrec. Mostrem a continuació la fitxa de perfil i trajectòria professional.
Gerent »

Format: pdf | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera versió: 24 de febrer de 2020

Incompatibilitats:

El càrrec de gerent no concorre en cap incompatibilitat.
Format, actualització i versió: No aplica.

Activitats, bens i interessos:

Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les activitats, bens i interessos dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.

Activitats, béns i interessos »
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

Retribucions:

Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les retribucions dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.

Retribucions »
Format: PDF | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 24 de febrer de 2023

Indemnitzacions:

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d’indemnitzacions.
Format, actualització i versió: No aplica.

Dietes:

Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.
Format, actualització i versió: No aplica.

Codi de Conducta dels Alts Càrrecs:

Presentem el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs del consorci Port de Mataró.
Codi de bones pràctiques » 

Format: pdf | Actualització: Quan hi ha modificacions | Darrera versió: 12 d’abril de 2023.

Empleats públics:

Relació de llocs de treball del sector públic:

El consorci Port de Mataró disposa de sis treballadors.

Annex de personal »

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera revisió: 2022

Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració:

El consorci Port de Mataró no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració.
Format, actualització i versió: No aplica.

Convocatòries: accés i resolució:

Convocatòries personal laboral: 

Representació sindical:

Nombre d’alliberats sindicals:

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d’alliberats sindicals.
Format, actualització i versió: No aplica.

Cost del alliberats sindicals:

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d’alliberats sindicals.
Format, actualització i versió: No aplica.

ECONOMIA I FINANCES

Pressupostos:

Pressupostos aprovats, executats i liquidats i comptes anuals:

Pressupost 2022 

Format: pdf | Darrera versió: 2022.

Presentem els pressupostos aprovats, executats i liquidats d’acord amb la llei de pressupostos

Pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018 »
Estat ingressos i despeses 2017 »
Estat financer 2017 »

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2017.

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització:

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització:

Informe d’auditoria de compliment de la legalitat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

Auditoria externa 2021

Informe d’auditoria, comptes anuals i liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2021.

Auditoria externa 2021

Informe d’auditoria, comptes anuals i liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2020.
Auditoria externa 2020

Informe d’auditoria, comptes anuals i liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2019.
Auditoria externa 2019 »

Presentem l’informe de l’auditoria externa als pressupostos del consorci Port Mataró.
Auditoria externa 2018 »

Format: pdf | Actualització: Anual | Darrera versió: 31 de desembre de 2018
Informe d’auditoria 2018 »

Format: pdf | Actualització: Anual | Darrera versió: 13 de juny de 2018

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya:

Inventari de bens i immobles:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Béns mobles de valor especial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Gestió del patrimoni:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Contractació patrimonial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Subvencions i ajuts:

Subvencions i ajuts previstos:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

Subvencions i ajuts atorgats:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

Control financer de les subvencions i els ajuts:

El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
Format, actualització i versió: No aplica.

CONTRACTACIÓ

Pot veure la contractació pública del consorci Port de Mataró al nostre perfil del contractant »

Convenis:

Registre de convenis de col·laboració:

Presentem els convenis de col·laboració signats pel consorci Port Mataró.
Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró per la col·laboració a la programació de reis 2020 »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 24 de febrer de 2020.

Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró per la col·laboració a la programació de les santes 2015 »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 07 de juliol de 2015.

Conveni entre l’ajuntament de Mataró i el consorci Port de Mataró, per la primera edició dels premis Bluact »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: July 14, 2020.

Conveni marc de col·laboració entre el consorci Port Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 2020.

Altres convenis:

Presentem els convenis de col·laboració del consorci Port Mataró amb les entitats no lucratives pel foment de la nàutica i del patrimoni marítim i ambiental.
Veure conveni »
Format: pdf | Actualització: El conveni té una durada puntual i no aplica actualització | Publicació: 24 de febrer de 2020.

TERRITORI, PLANS I PROJECTES

Anunci d’informació pública sobre projectes d’obres del Consorci Port de Mataró

ANUNCI d’informació pública sobre projectes d’obres del Consorci Port de Mataró

Zona Comercial

Oficines

Dic de recer

Plans territorials sectorials:

Plans territorials sectorials:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Informació cartogràfica:

Bases cartogràfiques, serveis webs geogràfics i visors i aplicacions:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Plans i programes generals i sectorials:

Plans i programes generals i sectorials:

Enllaç al Pla de ports de la Generalitat de Catalunya.
Pla de ports »
Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

Auditories dels serveis públics:

Auditories dels serveis públics:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Informació estadística:

Estadística oficial:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Altres estadístiques:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

PROCEDIMENTS JURÍDICS

Procediment de Dret d’Accés als arxius públics:

Formulari de petició de l´exercici del dret d´accés als arxius públics:

Règim d’intervenció administrativa:

Actes amb incidència sobre el domini públic:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Revisió d’actes administratius:

Revisió d’actes administratius:

No aplica.
Format, actualització i versió: No aplica.

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:

No n’hi ha cap.
Format, actualització i versió: No aplica.

Dictàmens:

Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:

No s’ha produït.
Format, actualització i versió: No aplica.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

Registre d’Activitats de Tractament »

SISTEMA INTERN D’ALERTES

SISTEMA INTERN D’ALERTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sistema intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat, aprovat per Acord del Govern de Catalunya, de 25 de Juliol de 2.023: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/integritat-publica/sistema-intern-dalertes/

CANAL EXTERN DE L’OFICINA ANTIFRAU

Canal Extern de l’Oficina Antifrau: https://antifrau.cat/ca/comunicacions-anonimes

FORMULARI ASSETJAMENT SEXUAL

Dades de la persona denunciada
Dades de la persona que denuncia (persona afectada)

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró