Webcams del port

Avís Legal

D’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el  titular d’aquest web és:

CONSORCI PORT DE MATARÓ

NIF: Q5856419F

Adreça: Passeig del Callao s/n  08301  Mataró

Tel.: 93 755 09 61

Email: info.portmataro@gencat.cat

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de CONSORCI PORT DE MATARÓ.

Responsabilitat sobre els continguts publicats pel Consorci Port de Mataró

Encara que CONSORCI PORT DE MATARÓ actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a CONSORCI PORT DE MATARÓ.

CONSORCI PORT DE MATARÓ no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

CONSORCI PORT DE MATARÓ es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Responsabilitat sobre els continguts publicats pel usuaris del web.

Els usuaris estan obligats a obtenir la legitimació legal necessària d’acord amb la de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, que de forma general serà el consentiment de l’interessat, per publicar  fotografies en que apareguin imatges de persones físiques o qualsevol altre informació de tercers amb dades de caràcter personal,  en els apartats d’aquest web que permetin fer aquestes publicacions. A tal efecte, s’informa als usuaris, que la normativa aplicable a aquests tractaments de dades és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). L’usuari assumeix la seva responsabilitat des del moment en que realitzi qualsevol publicació en aquest web, exonerant al CONSORCI PORT DE MATARÓ de tota responsabilitat  per l’incompliment d’aquesta obligació.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró