Search

Procediments i instàncies

Tràmits freqüents

1

Procediments oberts

Preguntes freqüents


Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD]) Responsable del tractament: CONSORCI PORT DE MATARÓ
Finalitat: Gestió del Port de Mataró.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.